Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Overcome & Improve is een handelsonderneming. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met Overcome & Improve afsluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten. In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar de servicepagina`s van onze website Overcome & Improve. Door te leveren en/of te bestellen geeft u aan met de algemene levering- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan.

Scheidbaarheid

Indien één of meerdere artikel(en) van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, dan zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen in deze voorwaarden niet aantasten.

Bestelling en totstandkoming overeenkomst

U kunt bestellen op de manieren als beschreven op de pagina bestelinformatie van de website. Een bestelling is niet geldig indien Overcome & Improve uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen. Door te bestellen en te betalen komt een koop tot stand. Overeenkomstig de Wet Kopen op Afstand en de richtlijnen van de Wet Kopen op Afstand, heeft u zeven (7) dagen na ontvangst van uw bestelling de tijd om te beoordelen of de bestelde artikelen of diensten voldoen en Overcome & Improve hiervan in kennis te stellen danwel uw bestelling te retourneren*. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en bent u eigenaar. Dit doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de zichttermijn zoals hieronder beschreven. In individuele gevallen kan Overcome & Improve besluiten om bestellingen te weigeren.

* Indien u de bestelling wilt retourneren dient u dit op eigen kosten retour te sturen. Als het product in goede staat retour is ontvangen zal Overcome & Improve het aankoopbedrag retourneren met aftrek van de gemaakte verzendkosten van de desbetreffende bestelling.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen gelden zo lang de actieperiode loopt of zolang de voorraad strekt. Overcome & Improve garandeert dat de prijzen zoals deze vermeld staan in de door Overcome & Improve uitgegeven mailings, social media posts en op de website niet zullen worden verhoogd gedurende de looptijd van de betreffende mailings of gedurende de op de website aangegeven termijn, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging van de prijzen. Overcome & Improve is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings, social media posts of op de website. Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Gratis verzending van een bestelling is een vorm van korting. Overcome & Improve geeft op haar website aan of een korting wel of niet van toepassing is. Gratis verzending van een bestelling naar het buitenland is nimmer van toepassing.

Betaling

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Overcome & Improve Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw betaling uw bestelling te leveren. Betaling geschiedt middels de mogelijkheden die de webwinkel van Overcome & Improve u biedt. De betaaltermijn bij bestellen op basis van factuur is 14 dagen.

Annulering

Wanneer de afnemer de overeenkomst annuleert, zal Overcome & Improve een schadeclaim ter hoogte van 25% van het totale aankoopbedrag bij de afnemer in rekening brengen. Indien de afnemer de overeenkomst annuleert nadat Overcome & Improve de afnemer geïnformeerd heeft over een verwachte datum van de (deel)levering, zal dit percentage verhoogd worden naar 50% van het totale aankoopbedrag. Deze percentages liggen vast, tenzij Overcome & Improve aantoonbaar kan maken dat de geleden schade hoger is. Overcome & Improve zal dan deze kosten in rekening brengen van de afnemer.

Garantie

Bestelt u een artikel bij Overcome & Improve, dan heeft u recht op de wettelijke garantie. Overcome & Improve volgt de wettelijke bepalingen omtrent het garantie geven op gekochte producten. Uw factuur dient als aankoopbewijs.

Afleveringen

Heeft u een bestelling geplaatst voor het leveren van artikelen, dan zorgt Overcome & Improve ervoor, dat het pakket bij u wordt bezorgd op het door u opgegeven huisadres of afleveradres. Overcome & Improve doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden die worden genoemd op de website te realiseren. De door Overcome & Improve aangekondigde afleveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een door u besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is. Overcome & Improve heeft het recht om middels gedeeltelijke leveringen uw opdracht uit te leveren. Wanneer er sprake is van een deellevering, zal Overcome & Improve u hier van te voren over inlichten. Indien aflevering binnen dertig dagen om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt u hiervan bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het reeds betaalde. Voor het overige is Overcome & Improve niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen. Overcome & Improve is verantwoordelijk voor de aflevering tot aan de voordeur c.q. stoep. Overcome & Improve is niet verantwoordelijk voor de plaatsing en/of installatie en/of transport naar een secundaire locatie.

Zichttermijn/retourneren

U mag een afgeleverd artikel binnen veertien werkdagen na ontvangst met reden aan Overcome & Improve terugzenden. Daarmee ontbindt u de aankoop van dat artikel: u heeft recht op teruggave door Overcome & Improve van het bedrag van de aankoop inclusief de bezorgkosten dat u reeds aan Overcome & Improve heeft betaald met betrekking tot het teruggestuurde artikel. U kunt uw bestelling alleen retourneren indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt, en in de originele verpakking geretourneerd worden. Een en ander geschied op kosten van de koper. Wanneer u geleverde artikelen na afloop van de zichttermijn niet aan Overcome & Improve heeft teruggezonden is de koopovereenkomst definitief. Na de periode van 14 dagen kunt u uw aankoop niet meer zonder reden retourneren. De door Overcome & Improve reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding terugbetaald. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document.

U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:
Het artikel is gedurende de periode dat u het op zicht had gebruikt of beschadigd geraakt; Het artikel is niet meer compleet; Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken; Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door Overcome & Improve niet als een beschadigde verpakking beschouwd); Het artikel is duidelijk persoonlijk van aard; Het artikel kan door haar aard niet worden teruggezonden; Het artikel qua kleur niet voldoet aan uw verwachting (afbeeldingen op internet geven nooit een 100% beeld van de werkelijkheid); Het artikel geleverd is buiten Nederland.

Aansprakelijkheid

Overcome & Improve is uitsluitend aansprakelijk voor door u geleden schade indien deze schade aan Overcome & Improve is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Overcome & Improve komt. Overcome & Improve is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar mailings, social media posts of op de website. Overcome & Improve is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door u van enig door Overcome & Improve geleverd artikel. Indien Overcome & Improve toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover u, is Overcome & Improve aansprakelijk jegens u voor vergoeding van de door u geleden schade. Overcome & Improve is echter uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:
-Schade, direct toegebracht aan stoffelijke zaken;
-Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbend op de directe schade als hier bedoeld;
-Redelijke en aantoonbare kosten die u maakt ter voorkoming of beperking van directe schade als hier bedoeld.

Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Overcome & Improve. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Overcome & Improve of aan derden ter beschikking gesteld die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling en worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
Overcome & Improve verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Vragen om inzage van uw persoonsgegevens kunt u richten aan onze klantenservice.

Niet tevreden?

Indien u niet tevreden bent over onze producten of diensten, neem dan binnen 7 dagen contact op met onze klantenservice, op +31-642750319 of stuur een e-mail aan support@overcomeandimprove.com of richt uw klacht schriftelijk aan Overcome & Improve, afdeling klantenservice, Postbus 1425, Rooseveltstraat 86, 2321 BM Leiden, onder vermelding van uw naam en adres en woonplaats en een duidelijke beschrijving / toelichting van de klacht. Het retour sturen van producten dienen vergezeld te zijn van het ter beschikking gestelde retourformulier. Overcome & Improve zal uw klacht binnen 30 dagen na ontvangst in behandeling nemen. Indien de klacht niet binnen deze periode opgelost kan worden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht, met een indicatie van de vertragingsduur.

Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82003041

Toepasselijk recht

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Overcome & Improve. Alle rechten voorbehouden. Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit voort mogen vloeien is Nederlands recht van toepassing.